ALGEMENE VOORWAARDEN GMIRA BUSINESS & CONSUMER B.V. / TrademarkRegistratie.nl
Identiteit ondernemer:
TrademarkRegistratie.nl(Domeinnaam) / Gmira Business & Consumer B.V.
Fransebaan 606
5627 JM, Eindhoven
Nederland
info@trademarkregistratie.nl
Tel: 040-2405266
KvK: 64514609
BTW: NL855699450B01

Artikel 1 – Gmira Business & Consumer B.V., hierna te noemen TrademarkRegistratie.nl:
Houdt zich onder meer bezig met de registratie van merk- en modelrechten, het onderzoek naar de
beschikbaarheid van merken, industriële modellen, handels- en domeinnamen, de bewaking van merken,
alsmede het verstrekken van adviezen ten aanzien van deze alsmede overige intellectuele eigendomsrechten,
hierna gezamenlijk te noemen de Diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan TrademarkRegistratie.nl
worden verstrekt ter zake van de diensten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3 – Verrichten diensten door TrademarkRegistratie.nl:
1. TrademarkRegistratie.nl zal de overeengekomen diensten naar beste vermogen vervullen met alle haar ten
dienste staande middelen en met inachtneming van de regels, die naar de maatstaven van goed
opdrachtnemerschap, in de beroepsuitoefening gebruikelijk zijn. In het bijzonder erkent opdrachtgever dat:
a. een opdracht tot onderzoek of bewaking beperkt is tot het onderzoeken van merken en/of modellen die in de
betreffende merken- en/of modellenregisters zijn ingeschreven en die door de betreffende autoriteiten openbaar
zijn gemaakt en dat de opdrachtgever geen rechten mag ontlenen aan het onderzoek en tevens het onderzoek
niet mag beschouwen als uiteindelijke oordeel of advies naar aanleiding van het registreren van opdrachtgever
haar Intellectuele Eigendomsrechten.
b. een opdracht tot onderzoek of bewaking van handels- en domeinnamen is beperkt tot het onderzoeken van
deze namen in de relevante registers, zoals door de desbetreffende autoriteiten bijgehouden en openbaar
gemaakt. Daarnaast kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het onderzoek en tevens mag de
opdrachtgever het onderzoek niet beschouwen als uiteindelijke oordeel of advies naar aanleiding van het
registreren van opdrachtgever van haar Intellectuele Eigendomsrechten.
c. attenderend met betrekking tot vernieuwing van registraties dan wel andere handelingen ten behoeve van de
instandhouding van de rechten onverplicht door TrademarkRegistratie.nl worden gedaan en niet leiden tot enige
verplichting tot het verrichten van handelingen ten behoeve van de instandhouding van het merk- en/of
modelrecht, behoudens voor zover daartoe door de opdrachtgever schriftelijk opdracht is gegeven.
2. TrademarkRegistratie.nl is bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever bij de uitvoering
van de opdracht derden in te schakelen waarvan de kosten aan opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever:
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle benodigde
documenten, afdrukken en gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van termijnen voor onder meer, doch niet uitsluitend,
vernieuwing of andere handelingen voor instandhouding van het depot of de registratie.
3. De administratie van TrademarkRegistratie.nl geldt als volledig bewijs van nakoming van deze verplichtingen
door opdrachtgever.
4. TrademarkRegistratie.nl is nimmer gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking
tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk, model, handels- en/of
domeinnaam.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gedragingen of commerciële gedragingen i.v.m. of naar
aanleiding van de door hem aangevraagde Intellectuele Eigendomsrechten en vrijwaart TrademarkRegistratie.nl
voor alle aanspraken van derde die hieruit voortvloeien.

Artikel 5 – Honorering:
1. De honorering van de door TrademarkRegistratie.nl verrichte werkzaamheden vindt plaats:
a. Volgens tarieven (exclusief btw) voor kosten van haar bemoeiingen bij inschrijvingen en vernieuwingen van
deze inschrijvingen en andere mutaties in merken- en modellenregisters, met inbegrip van de daarvoor
verschuldigde taksen en eventuele kosten van derden, meestentijds buitenlandse agenten of correspondenten. In
deze tarieven zijn nimmer begrepen variërende kosten voor vertalingen, legalisaties, uittreksels, documentatie,
tekeningen, clichés, foto’s en prints etc. Ook zijn in deze tarieven niet begrepen de kosten die na het indienen van aanvrage(n) kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening van de aanvrage(n), onderhandelingen met derden of
andere kosten voortvloeiende uit extra werkzaamheden met betrekking tot ambtshalve bezwaren of opposities
van derden tegen de aanvrage(n). Aan de opdrachtgever zullen deze kosten, alsook kosten voortvloeiende uit
koerswijzigingen van vreemde valuta, separaat worden doorbelast; en/of
b. Volgens een door TrademarkRegistratie.nl vastgesteld uurtarief (exclusief btw) voor de tijd besteed aan de
overeengekomen werkzaamheden.
2. De door TrademarkRegistratie.nl gehanteerde tarieven kunnen tussentijds worden herzien, waarbij in ieder
geval aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer.
3. Kostenbegrotingen door TrademarkRegistratie.nl verstrekt aan opdrachtgever dragen te allen tijde een
vrijblijvend en indicatief karakter.

Artikel 6 – Facturatie en betaling:
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 30
dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of
daadwerkelijke tekortkoming van TrademarkRegistratie.nl.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling
in verzuim. Vanaf de vervaldag is TrademarkRegistratie.nl steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te
brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is TrademarkRegistratie.nl gerechtigd de uitvoering van de
opdracht onmiddellijk op te schorten.
3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan TrademarkRegistratie.nl de
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook
indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid:
1. TrademarkRegistratie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade
dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend
geval tot uitkering overgaat. Bij enige aansprakelijkheidsstelling door opdrachtgever jegens
TrademarkRegistratie.nl berust de bewijslast ter zake aansprakelijkheid en schade volledig bij opdrachtgever en
opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
2. Indien en voor zover TrademarkRegistratie.nl onverminderd het bovenstaande jegens opdrachtgever
aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de
factuurwaarde van de opdracht, die aanleiding gaf tot de schade. In geen geval zal de in dit lid bedoelde
schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,00.
3. TrademarkRegistratie.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van:
 Onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever;
 fouten en/of gebreken in de door haar gebruikte zoekprogramma’s;
 de door opdrachtgever keuze van het merk en/of de gekozen classificaties waarvoor een merkrecht
wordt aangevraagd; of
 iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen.
Indien de in dit lid (Artikel 7 alinea 3) genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens
TrademarkRegistratie.nl, zal opdrachtgever TrademarkRegistratie.nl hiervan vrijwaren of schadeloos stellen.
4. De Opdracht aan TrademarkRegistratie.nl tot het registreren van het Intellectuele Eigendom van opdrachtgever
geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gebonden aan het advies of
onderzoek dat door TrademarkRegistratie.nl wordt verstrekt.
5. Iedere aansprakelijkheid, die voortvloeit uit handelen of nalaten van door TrademarkRegistratie.nl
ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van TrademarkRegistratie.nl, is
beperkt tot de omvang van de op die derden rustende verplichtingen als rechtstreeks gevolg van louter de
werkzaamheden die zijn verricht ter uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
TrademarkRegistratie.nl.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging:
TrademarkRegistratie.nl heeft het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de tussen
TrademarkRegistratie.nl en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd,
met onmiddellijke ingang te beëindigen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de werkzaamheden
die reeds verricht zijn, alsook van de kosten die gemaakt zijn veroorzaakt door eventueel verzuim van de
opdrachtgever, indien: − de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan haar verplichting, die voor hem uit de met TrademarkRegistratie.nl gesloten overeenkomst voortvloeit na daartoe door middel van een brief
inhoudende een termijn waarbinnen alsnog dient te worden nagekomen, aan haar verplichtingen te voldoen; − de
onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, althans een besluit daartoe genomen wordt, de
zeggenschap binnen de onderneming van opdrachtgever wijzigt, − de onderneming dan wel een derde surséance
van betaling en/of faillissement van de onderneming heeft aangevraagd. Terugbetalingen aan de opdrachtgever worden in 3 termijnen voltooid.

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden
TrademarkRegistratie.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
TrademarkRegistratie.nl zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is
gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht
om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Recht- en forumkeuze:
Op alle tussen TrademarkRegistratie.nl en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van
toepassing. Voor geschillen zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn.
Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden middels een paraaf op alle bladzijde en
handtekening op de laatste pagina van de algemene voorwaarden.